Standardní obchodní podmínky

Standardní obchodní podmínky a informace pro zákazníky

I. Standardní obchodní podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1) Následující obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy, které jste s námi jako s dodavatelem (Hilpress Česká republik s.r.o.) uzavřeli prostřednictvím webových stránek http://hilpress.cz, pokud se strany písemně
nedohodnou jinak. Odchylky nebo protichůdné podmínky platí pouze s naším výslovným souhlasem.

(2) Naše zboží budeme nabízet k prodeji pouze v případě, že jste fyzická nebo právnická osoba nebo právnická soukromá společnost, která při uzavírání právního úkonu provozuje svou obchodní nebo samostatnou činnost (podnikatel).
Uzavření kupní smlouvy se spotřebiteli je vyloučeno.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je prodej výrobků . Hlavní vlastnosti zboží lze nalézt v příslušné nabídce.

(2) Umístěním daného výrobku na našich webových stránkách vám poskytujeme závaznou nabídku na uzavření smlouvy v systému online nákupního košíku za podmínek uvedených v popisu zboží.

(3) Uzavření kupní smlouvy probíhá prostřednictvím systému online nákupního košíku následujícím způsobem: Produkty určené ke koupi jsou přesunuty do "nákupního košíku". Nákupní košík lze vybrat pomocí příslušných tlačítek na
navigační liště a kdykoli v něm provést změny. Po vyvolání stránky a zadání požadovaných osobních údajů a platebních a dodacích podmínek se pak všechny informace o objednávce opět zobrazí na stránce shrnutí objednávky.
Pokud jste k přijetí platby použili systém okamžitých plateb (např. PayPal), budete na stránce shrnutí objednávky buď navedeni do našeho internetového obchodu, nebo přesměrováni na webovou
stránku poskytovatele okamžitých plateb. Pokud jste přesměrováni na systém okamžitých plateb, zvolte a zadejte své údaje podle potřeby. Poté budete vráceni na stránku shrnutí objednávky v našem internetovém obchodě.
Před odesláním objednávky můžete znovu zkontrolovat všechny údaje, změnit je (což lze provést také prostřednictvím funkce "zpět" v internetovém prohlížeči) nebo nákupní transakci zrušit.
Kliknutím na příslušné tlačítko pro odeslání objednávky deklarujete přijetí objednávky právně závazným způsobem, kterým dochází k uzavření smlouvy.

(4) Závaznou nabídku (objednávku) můžete dále podat telefonicky, e-mailem, nebo poštou.
Nabídka je přijata (a smlouva tedy uzavřena) po telefonickém objednání ihned nebo nejpozději do 5 dnů potvrzením v písemné formě (např. e-mailem), které potvrzuje realizaci objednávky nebo dodání zboží (potvrzení objednávky).
Pokud v této lhůtě neobdržíte odpovídající oznámení, nejste již svou objednávkou vázáni. Případné již poskytnuté služby budou v tomto případě neprodleně vráceny.

(5) Na vyžádání Vám předkládáme individuální nabídky, které Vám zasíláme v tištěné podobě a které jsou pro nás závazné po dobu 5 dnů. Nabídku můžete přijmout zasláním písemného potvrzení.

(6) Vyřízení objednávky a zaslání všech údajů nezbytných k uzavření smlouvy probíhá prostřednictvím e-mailu, a to částečně automatizovaně. V důsledku toho musíte zajistit, aby e-mailová adresa, kterou jste u nás uložili, byla
správná a aby bylo zaručeno přijetí příslušných e-mailů. Zejména musíte zajistit, aby příslušné e-maily nebyly blokovány filtrem SPAM.

§ 3 Individuálně navržené produkty

(1) Pomocí on-line objednávkového systému nám musíte poskytnout příslušné údaje, texty nebo soubory, které jsou nezbytné pro individuální navrhování daných výrobků. To lze provést také prostřednictvím e-mailu, v takovém případě
je třeba tak učinit neprodleně po uzavření smlouvy. Je třeba mít na paměti případné specifikace vydané dodavatelem týkající se formátů souborů.

(2) Jste povinni zajistit, abyste nepředávali data, jejichž obsah porušuje práva externích stran (zejména autorská práva, práva k názvům a práva k ochranným známkám) nebo porušuje platné zákony. Výslovně nás osvobozujete od
všech nároků souvisejících s touto záležitostí, které mohou být vzneseny externími stranami. To platí i pro náklady spojené s případným právním zastoupením, které může být v této souvislosti nezbytné.

(3) Přenášená data nekontrolujeme z hlediska textové správnosti. V tomto ohledu nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby.

(4) Pokud je takové ustanovení uvedeno v popisu produktu, obdržíte od nás opravný vzor, který byste měli neprodleně zkontrolovat. Pokud s návrhem souhlasíte, máte opravnou šablonu schválit k provedení kontrasignací v textové
podobě (např. e-mailem).
Úkoly související s vytvořením daného produktu se neprovádějí bez vašeho schválení.
Jste zodpovědní za kontrolu správnosti a úplnosti šablony korekce a za upozornění na případné chyby. Za neprověřené chyby neneseme žádnou odpovědnost.

§ 4 Ceny, platební podmínky a náklady na dopravu

(1) Ceny uvedené v jednotlivých nabídkách jsou netto ceny. Nezahrnují zákonem stanovenou DPH.

(2) Vzniklé expediční náklady nejsou zahrnuty v kupní ceně; jsou účtovány zvlášť, pokud není přislíbeno, že dodání bude bezplatné. Bližší informace naleznete pod příslušně označeným tlačítkem na našich internetových stránkách
nebo v příslušné nabídce.

(3) V případě doručení do zemí mimo Evropskou unii nám mohou vzniknout nepřiměřené dodatečné náklady, jako jsou cla, daně nebo poplatky za převod peněz (poplatky za převod nebo směnu účtované bankami), které musíte uhradit.

(4) Náklady vyplývající z převodu peněz musíte nést také v případech, kdy je dodávka uskutečněna do členského státu EU, ale platba je iniciována mimo Evropskou unii.

(5) Možnosti platby jsou zobrazeny pomocí příslušně označeného tlačítka na našich internetových stránkách nebo v příslušné nabídce. Není-li na faktuře nebo v případě jednotlivých typů plateb uvedena jiná lhůta splatnosti, jsou
platební nároky z uzavřené smlouvy splatné okamžitě. Odpočet slevy je přípustný pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v příslušné nabídce nebo na faktuře.

§ 5 Dodací podmínky

(1) Pravděpodobný termín dodání je uveden v příslušné nabídce. Dodací lhůty a dodací podmínky jsou závazné pouze tehdy, pokud byly námi písemně potvrzeny. Při způsobu platby předem převodem se odeslání zboží uskuteční až po
našem obdržení celé kupní ceny a nákladů na odeslání.

(2) Pokud Vámi objednaný produkt není oproti očekávání i přes včasné provedení příslušné krycí transakce k dispozici z důvodů, za které neneseme odpovědnost, budete o nedostupnosti neprodleně informováni a v případě odstoupení od
smlouvy Vám budou již uhrazené platby neprodleně vráceny.

(3) Přeprava se uskutečňuje na vaše riziko. Pokud si to přejete, bude zboží odesláno s vhodným pojištěním přepravy a náklady s tím spojené ponesete vy.

(4) Částečné dodávky jsou přípustné a můžete si je samostatně určit, pokud vám tím nevzniknou další náklady na přepravu.

§ 6 Záruka

(1) Záruční doba trvá jeden rok od dodání zboží. Zkrácení lhůty se neuplatňuje:

- na škody zaviněně vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví a na jiné škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí;
- pokud jsme úmyslně zatajili vadu nebo přijali záruku za jakost zboží;
- na zboží, které je používáno pro stavbu v souladu s jeho běžným návodem k použití a jehož vady byly tímto způsobeny;
- na zákonné regresní nároky, které vůči nám máte v souvislosti s právy ze záruky.

(2) Pokud jde o kvalitu zboží, považují se za odsouhlasené pouze naše vlastní informace a popis výrobku výrobce, nikoliv další reklamy, veřejné propagace a prohlášení výrobce.

(3) V případě závad poskytujeme záruku opravou nebo výměnou dle vlastního uvážení. Pokud vada nebude odstraněna, můžete požadovat snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy dle vlastního uvážení. Odstranění vady platí po neúspěšném
druhém pokusu, pokud okolnosti neprokáží jinak, zejména vzhledem k povaze věci a/nebo vady nebo jiným podmínkám. V případě opravy nesmíme nést dodatečné náklady, které vzniknou v souvislosti s přemístěním věci na jiné místo, než
je místo plnění, pokud toto přemístění neodpovídá účelu použití věci.

§ 7 Zadržovací právo, výhrada vlastnictví

(1) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze tehdy, jde-li o pohledávky z téhož smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného vypořádání všech nároků z probíhajícího obchodního vztahu. Zastavení nebo postoupení zboží jako zajištění před převodem vlastnictví vyhrazeného zboží není přípustné.

(3) Zboží můžete dále prodat v rámci řádného obchodního styku. Za tímto účelem nám musí být již nyní postoupeny všechny pohledávky, které z dalšího prodeje vzniknou, ve výši fakturované ceny; postoupení obdržíme. Dále jste
oprávněni pohledávku vymáhat. Pokud nebudete řádně plnit své platební povinnosti, vyhrazujeme si právo pohledávku vymáhat.

(4) V případě spojování a mísení zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nabýváme spoluvlastnictví v poměru fakturované hodnoty zboží k ostatním zpracovávaným položkám v době zpracování.

(5) Jsme povinni uvolnit jistoty, které vám náleží, pokud a kdy realizovatelná hodnota našich jistot převyšuje pohledávky, které mají být zajištěny, o více než 10 %. Volba jistot, které mají být uvolněny, je na nás.

§ 8 Volba práva, místo plnění, soudní příslušnost

(1) Použije se německé právo s vyloučením nákupního práva OSN.

(2) Místem plnění a soudní příslušností je naše sídlo, pokud jste zprostředkovatelem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva. Totéž platí, pokud nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu nebo EU.

 


II. Informace o zákazníkovi

1. Totožnost poskytovatele

Hilpress Česká republik s.r.o.
Tyršova 320
CZ 418 01 Bílina
tel." +420 478 048 908
www.hilpress.cz
E-mail: info@hilpress.cz


2. Informace o uzavření smlouvy

Technické kroky pro uzavření smlouvy a vznik smlouvy, jakož i rozsah oprav se provádí podle ustanovení § 2 našich Všeobecných obchodních podmínek (část 1).

3. Smluvní jazyk, uložení textu smlouvy

3.1 Jazykem smlouvy je čeština.

3.2 Celé znění smlouvy není z naší strany uloženo. Před odesláním objednávky nebo žádosti lze informace o smlouvě vytisknout pomocí funkce tisku v prohlížeči nebo uložit v elektronické podobě.